Томбола

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРС ЗА СНИМКА (ИГРА С НАГРАДИ)
„Спечели безплатен календар с доставка чрез конкурс“
I. ОРГАНИЗАТОР
1. Организатор на конкурса е „Янзо“ ЕООД, ЕИК: 207034815, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 64, вх. 1, ет. 4, ап. 9.
2. Настоящите правила за провеждане на GIVEAWAY „Спечели безплатен календар с доставка“ са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица. Играта се провежда едновременно в страницата на Янзо ЕООД в инстаграм. Взимайки участие в играта участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
3. Периодът за участие е от 3.12.2022 г. до 20.12.2022 г. включително.
IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4. В конкурса има право да участва всяко физическо лице на възраст над 18 години и юридически лица. Участието не е обвързано с покупка от сайта ни kalendarzavseki.bg
5. Участието в конкурса не е ограничено до местожителство на територията на Република България. В случай на поръчка от участници с адресна регистрация в чужбина, те трябва да посочат адрес за получаване на наградата на територията
на България.
6. В конкурса нямат право да участват служители на „Янзо“ ЕООД и техни роднини по права линия.

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ
7. Всеки, който в периода от 3.12.2022 г. до 20.12.2022 г. (включително) се включи в играта на „Янзо“ ЕООД, участва в кампанията с възможност да получи някоя от следните награди:
– Календар на предизвикателствата за всеки 2023 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.kalendarzavseki.bg;
– Тийн календар на предизвикателствата 2023 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.kalendarzavseki.bg.
– Календар на предизвикателствата за двойки 2023 г. с включена доставка с Еконт АД  – от сайта www.kalendarzavseki.bg.
Общият брой на календарите за раздаване са 10 броя.

 1. Условията са валидни при публикуване на коментар под поста от дата 3.12.2022 г. на инстаграм страницата Календар на предизвикателствата. В коментара всеки трябва да отбележи двама свои приятели. Също така участникът трябва да страницата ни в инстаграм и ни тагне в свое стори там.
  9. Определянето на печелившите ще се определи на 21.12.2022 г. в 12:00 ч. и ще бъдат публикувани най-отдолу на поста на Играта. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от конкурса.
  10. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка до офис, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка, вид календар и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.
  11. Срокът за разпращане на наградите е до 5 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.
 2. ПУБЛИЧНОСТ
  12. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта на „Янзо“ ЕООД: www.kalendarzavseki.bg
  VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  13. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от „Янзо“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
  свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на „Янзо“ ЕООД е публикувана на интернет адрес: https://kalendarzavseki.bg/deklaraciya-za-poveritelnost/ 
  VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
  14. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на тел.: 0883470752 или на имейл: info@kalendarzavseki.bg
  15. Споровете между организатора и участник във връзка с конкурса ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалището на организатора. Тези правила са утвърдени от организатора на играта на 3.12.2022 г.

Купи 3 продукта и вземи 20% отстъпка.