Томбола

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРС ЗА СНИМКА (ИГРА С НАГРАДИ)
„Спечели безплатен календар с доставка чрез конкурс“
I. ОРГАНИЗАТОР
1. Организатор на конкурса е „Свилай“ ЕООД, ЕИК: 206612942, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 61, вх. 3, ет. 3, ап. 5.
2. Настоящите правила за провеждане на GIVEAWAY „Спечели безплатен календар с доставка“ са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица. Играта се провежда едновременно в страницата на Подари емоция ЕООД в инстаграм. Взимайки участие в играта участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
3. Периодът за участие е от 20. 1.2022 г. до 9.02.2022 г. включително.
IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4. В конкурса има право да участва всяко физическо лице на възраст над 18 години и юридически лица. Участието не е обвързано с покупка от сайта ни podariemociq.bg
5. Участието в конкурса не е ограничено до местожителство на територията на Република България. В случай на поръчка от участници с адресна регистрация в чужбина, те трябва да посочат адрес за получаване на наградата на територията
на България.
6. В конкурса нямат право да участват служители на „Свилай“ ЕООД и техни роднини по права линия.

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ
7. Всеки, който в периода от 20. 1.2022 г. до 9.02.2022 г. (включително) се включи в играта на „Свилай“ ЕООД, участва в кампанията с възможност да получи някоя от следните награди:
– Календар на предизвикателствата за всеки 2022 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.podariemociq.bg;
– Тийн календар на предизвикателствата 2022 г. с включена доставка с Еконт АД – от сайта www.podariemociq.bg.
– Календар на предизвикателствата за двойки 2022 г. с включена доставка с Еконт АД  – от сайта www.podariemociq.bg.
Общият брой на календарите за продажба са 14 броя.

 1. Условията са валидни при публикуване на коментар под поста от дата 20.01.2022г. на фейсбук страницата Календар на предизвикателствата. В коментара всеки трябва да отбележи двама свои приятели. Също така участникът трябва да страницата ни в инстаграм и ни тагне в свое стори там.
  9. Определянето на печелившите ще се определи на 10.02.2022 г. в 12:00 ч. и ще бъдат публикувани най-отдолу на поста на Играта. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от конкурса.
  10. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка до офис, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка, вид календар и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.
  11. Срокът за разпращане на наградите е до 5 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.
 2. ПУБЛИЧНОСТ
  12. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта на „Свилай“ ЕООД: www.podariemociq.bg
  VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  13. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от „Свилай“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
  свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на „Свилай“ АД е публикувана на интернет адрес: https://kalendarzavseki.bg/deklaraciya-za-poveritelnost/ 
  VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
  14. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на тел.: 0883470752 или на имейл: info@podariemociq.bg
  15. Споровете между организатора и участник във връзка с конкурса ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалището на организатора. Тези правила са утвърдени от организатора на играта на 1.09.2021 г.